قیمت برای یک جفت از این محصول ( یک عدد سمت چپ و یک عدد سمت راست) می باشد.

-نصب فابریکی: این چراغ جلو به صورت فابریکی روی خودروی شما قابل نصب بوده و و کافیست سوکت های فابریکی آن را متصل نمایید.

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.