به نام او 

 

به وسیله ریموت می توان دریچه منبع را بست تا صدای فابریک دهد.

 

رئوفی

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.